KURZY PLÁVANIA A PLAVECKÉ TRÉNINGYV NOVOM ŠKOLSKOM ROKU ZAČÍNAJÚ13. SEPTEMBRA 2021.Otvárame aj nové kurzy plávania pre deti predškolského veku od 3 - do 6 rokova pre deti a mládež od 6 - do 18 rokov. Informácie a prihlášky: Mgr. Tibor Lacko tel.: 0905 351668 alebo elektronicky, prostredníctvom našej stránky: www.aquasport-levice.sk

Kurzy plávania v Relax centre v Tlmačoch v novom školskom roku začínajú 14. septembra 2021. (v termínoch: Utorok a štvrtok 17:30 - 18:30 h) Informácie a prihlášky: 0905 351668

Prihláška

Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez elektronický formulár.
Poplatok (školné za polrok) je možné uhradiť v dvoch splátkach po 150 eur : za I. školský polrok (september až január) 1. splátka najneskôr do 20.9., 2. splátka najneskôr do 15.11. , za II. školský polrok (február až jún) 1. splátka najneskôr do 20.1., 2. splátka najneskôr do 15.4. v hotovosti, alebo bankovým prevodom VÚB Levice,IBAN :SK12 0200 0000 0013 0114 0853

Poplatok za polrok: 300 eur

Záväzná prihláška

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
Stupeň plaveckej zdatnosti:

Po odoslaní záväznej prihlášky nás prosím kontaktujte telefonicky (alebo osobne v čase tréningov) kvôli upresneniu termínu tréningov.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním prihlášky dotknutá osoba/zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä ust. § 13 ods. 1 písm. a) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä čl. 6 ods. 1 písm. a).

Zákonný zástupca taktiež súhlasí i so zverejnením fotografií a videozáznamov z plaveckého výcviku a ďalších podujatí, na ktorých sa pod hlavičkou Športového klubu Aquasport Levice / plaveckej školy dotknutá osoba zúčastní, na webových stránkach, propagačných materiáloch plaveckej školy / Športového klubu Aquasport Levice, sociálnych sieťach a v printových a elektronických médiách. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. V prípade odoslania prihlášky elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky Športového klubu Aquasport Levice / plaveckej školy www.aquasport-levice.sk je potrebné zaslať odvolanie súhlasu písomnou formou na poštovú alebo e-mailovú adresu Športového klubu Aquasport Levice / plaveckej školy.

Odoslaním prihlášky beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Športového klubu Aquasport Levice /plaveckej školy. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.

Odkazy


www.Levičan.sk - bannerová reklama