Prihláška

Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez elektronický formulár.
Poplatok (školné) je potrebné uhradiť v dvoch splátkach: za I. školský polrok (september až január) do 30. 09. , za II. školský polrok (február až jún) do 31. 01. v hotovosti, alebo bankovým prevodom VÚB Levice,IBAN :SK12 0200 0000 0013 0114 0853

Poplatok za polrok: 170,- €

Záväzná prihláška

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
Stupeň plaveckej zdatnosti:

Po odoslaní záväznej prihlášky nás prosím kontaktujte telefonicky (alebo osobne v čase tréningov) kvôli upresneniu termínu tréningov.

Odoslaním prihlášky zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa podľa & 19 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Taktiež i so zverejnením fotografií z plaveckého výcviku a podujatí, na ktorých sa pod hlavičkou klubu zúčastní, na stránkach klubu a sociálnych sieťach. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.

Odkazy


www.Levičan.sk - bannerová reklama